Zdjęcie przedstawiające skoroszyty ułożone w stos.

Wypełniając obowiązek informacyjny o przyznanej dla Gminy Jonkowo dotacji informujemy, iż zadanie pod nazwą ,,Udzielanie Gminie Jonkowo pomocy finansowanej w formie dotacji celowej w wysokości 3 000 zł. na zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 4 kwietnia 2022 roku„ zostało sfinansowane ze środków budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zdjęcie notatnika z opartym na nim ołówkiem.

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1e i ust. 1f Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r,  poz. 583 ze zm.) wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wnioski złożone z uchybieniem w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.