Flaga Unii Europejskiej na maszcie.

Dostępne już jest wsparcie dla organizacji pozarządowych polegające na przekazaniu z wyprzedzeniem organizacjom pozarządowym środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które co do zasady wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc dotyczy tych podmiotów, które zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji przedsięwzięć i mają potrzebę zaliczkowania.

Wsparcie ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca wcześniej pozyskane z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcie na prefinansowanie projektu. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Warto podkreślić, że jest to niezwykle oczekiwane rozwiązanie dla instytucji z sektora NGO, które wielokrotnie zgłaszały problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Celem inicjatywy jest zwiększenie udziału tzw. 3 sektora w programach Interreg.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym należy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP:

Więcej informacji znajdziemy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP

 

Grafika tryby, żarówka, pomysł, pytajnik, wykrzyknik, herb gminy i napis: ngo.

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2023 rok.

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I (pierwszy) Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2024.

 

Priorytetowe obszary współpracy w 2024 roku: 

  • Priorytet 1: Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Priorytet 2: Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród mieszkańców Gminy.
  • Priorytet 3:  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • priorytet 4: Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań publicznych Gminy Jonkowo w 2024 roku zawiera Ogłoszenie o I Otwartym Konkursie Ofert, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 47/2024 z dnia 28 marca 2024 roku.

 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta nr 47/2024 z dnia 28 marca 2024 roku wraz z ogłoszeniem o konkursie (Załącznik nr 1). (dokument w wersji PDF, rozmiar: 158 kB)

Oferta realizacji zadania publicznego. (dokument w wersji PDF, zawiera tabele, rozmiar: 87 kB)

Umowa o realizację zadania publicznego. (dokument w wersji PDF, zawiera tabele, rozmiar: 141 kB)

Sprawozdanie z wykonania zadania  publicznego. (dokument w wersji PDF, zawiera tabele, rozmiar: 129 kB)

 

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

W załączniku do artykułu przedstawiamy protokół z konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.