Grafika przedstawiająca tryby z symbolami i herbem gminy. U góry napis: NGO w Gminie Jonkowo

W rozwinięciu artykułu przedstawiamy Państwu sprawozdanie z realizacji Programu współdziałania Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi za 2022 rok.

Grafika z herbem i układanką wyrazów dotyczących działalności organizacji pozarządowych.

Wójt Gminy Jonkowo informuje o rozstrzygnięciu I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2023 r.

Grafika, tryby połączone ze sobą. Napis NGO.

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I (pierwszy) Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz.1327), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2023.

Grafika przedstawiająca zazębiające się tryby z różnymi symbolami. Na dole napis: konsultacje społeczne.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 149/2022 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 3 października 2022 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, w terminie od dnia 17 października 2022 roku do dnia 7 listopada 2022 roku - zostały przeprowadzone konsultacje społeczne.