Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Jonkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Jonkowie

Data publikacji strony internetowej: 2010-10-25.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

na stronie internetowej znajdują się dokumenty (załączniki), które są w części niedostępne cyfrowo - zawierają tabele oraz plany sytuacyjne.

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

skiplinki do najważniejszych części strony (menu główne, wyszukiwarka, treść strony, mapa strony, deklaracja dostępności),

hierarchię nagłówkową pozwalającą na odczyt treści z użyciem czytników ekranowych,

możliwość przełączenia w tryb podwyższonego kontrastu (czarne tło - białe litery, czarne tło - żółte litery, żółte tło - czarne litery),

możliwość zmiany wielkości liter na stronie,

możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami,

focus wokół elementów nawigacyjnych,

możliwość zatrzymania ruchomych elementów w nagłówku strony (slajdów),

mapę strony.

Skróty klawiaturowe:

nawigacja klawiszem tabulatora - TAB - nawigowanie do przodu lub SHIFT + TAB - nawigowanie wstecz (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy shift oraz klawisza tab);

wykaz telefonów kontaktowych i adresów skrzynek e-mail referatów urzędu - alt + z (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza z),

procedury załatwiania spraw w urzędzie - alt + x (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza x),

godziny przyjęć interesantów - alt + c (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza c),

komunikacja gminna - alt + v (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza v),

bieżące informacje o koronawirusie - alt + b (jednoczesne naciśnięcie klawisza lewy alt oraz klawisza b)

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-28.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Cicha, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 670 69 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Wójt Gminy Jonkowo

Adres: ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 89 670 69 11 wew. 11

Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do głównego budynku prowadzi jedno wejście od strony ul. Klonowej. Budynek urzędu posiada także odrębne wyjście ewakuacyjne (z piętra) ulokowane w południowej części, w kierunku parkingu dla pracowników.

Wejście główne od strony ulicy odbywa się po schodach, obok wejścia znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.Windę uruchamia pracownik urzędu, którego należy powiadomić dzwonkiem, znajdującym się przy windzie.

Przed budynkiem Urzędu wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

W biurze podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną do obsługi osób słabosłyszących

Biuro podawcze Urzędu znajduje po lewej stronie od wejścia głównego.

Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na piętro budynku prowadzą schody, brak windy.

Urząd oferuje usługę tłumacza on-line dostępną po wybraniu opcji tłumacza języka migowego w nagłówku strony internetowej. Do skorzystania z tej formy niezbędne jest posiadanie urządzenia (smartfon, tablet) z dostępem do internetu i wbudowaną kamerą.

Osoby mające problem z poruszaniem się, które chcą załatwić sprawę w referatach mieszczących się na piętrze budynku powinny telefonicznie zgłosić się do sekretariatu lub  pracownika właściwego dla danej sprawy wydziału, celem obsłużenia na parterze budynku. Wykaz dostępnych telefonów znajduje się w zakładce Telefony kontaktowe.