Wójt Gminy Jonkowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko referent / inspektor do spraw zamówień publicznych.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: referent do spraw zamówień publicznych / inspektor do spraw zamówień publicznych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie:
    • referent – minimum średnie i co najmniej 2 lat stażu prac lub wyższe,
    • inspektor - wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Referent ds. zamówień publicznych /Inspektor ds. zamówień publicznych Nr oferty: OG.2110.11.2023” w terminie do dnia 08 stycznia 2024 r. do godz. 15:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 179/2023 Wójta Gminy Jonkowo z dnia  14 grudnia 2023 r. wraz z pełną informacją o naborze.  (format pliku: PDF, rozmiar: 132 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.