Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzesinie ogłsza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej we Wrzesinie; na stanowisko Referent.

 

Opis stanowiska:

  • Wymiar czasu pracy: Pełny etat
  • Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, Wrzesina 43; 11-042 Jonkowo
  • Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

 

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
  2. wykształcenie: minimum średnie i co najmniej 2 lata stażu pracy na podobnym stanowisku lubwyższe.
  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  4. nieposzlakowana opinia,
  5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  7. umiejętność obsługi urządzeń biurowych oraz znajomość obsługi komputera w zakresie systemu MS Office (Word, Excel).

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ReferentNr oferty: SP.2111.1.2022” w terminie do dnia 21 października 2022 r. do godz. 14:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej we Wrzesinie, Wrzesina 43 lub za pośrednictwem poczty na adres: Szkoła Podstawowa we Wrzesinie, 11-042 Jonkowo, Wrzesina 43  (liczy się data wpływu do Szkoły). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie nr 4/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wrzesinie z dnia 10 października 2022 r. (plik PDF, rozmiar: 113 kB)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata. (plik PDF, rozmiar: 59 kB)