Wnioski o dodatek węglowy oraz dodatek dla innych gospodarstw domowych należy składać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (GOPS) w Jonkowie  ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo.

 

Informacje na temat realizacji zadania oraz wnioski wraz z klauzulą informacyjną (RODO) można pobrać na stronie www.jonkowo.naszops.pl

Jednocześnie przypominamy, że dodatek przysługuje:

  • zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym  na: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego (należy wypełnić wniosek wypłatę dodatku węglowego)
  • zgodnie z ustawą z dnia 15 września  2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw na: pelet drzewny, drewno kawałkowe, inny rodzaj biomasy, gaz skroplony LPB, olej opałowy (należy wypełnić  wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła)

UWAGA!

Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.