Rodzice lub opiekunowie prawni, uczniowie pełnoletni, którzy jeszcze nie dostarczyli do Urzędu Gminy w Jonkowie wypełnionej karty ucznia, dokumentów potwierdzających zatrudnienie wskazanej osoby w PPGR lub dokumentów potwierdzających stopnień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci/pradziadka/prababci (odpisy aktów urodzenia) proszone są o ich dostarczenie do Urzędu Gminy do dnia 09.12.2021 r. do godz. 15:00.

Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne, aby uznać złożone oświadczenia za zasadne udzielenia wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie sprzętu komputerowego przez Gminę Jonkowo w konkursie „Granty PPGR” – wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju dla uczniów). Dokumenty stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Jonkowo do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jednocześnie przypominamy, iż złożenie dokumentów niezgodnych z prawdą będzie skutkowało zwrotem otrzymanego wparcia oraz odpowiedzialnością karną.

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować zostaną odrzucone.