Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie poszukuje kandydatów na stanowisko pracy sekretarka/intendent w niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko: sekretarka/intendent.

Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu.

Zatrudnienie od: 03.01.2022 r.

 

Wymagania:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 2. brakskazaniaprawomocnym wyrokiem sąduza przestępstwa popełnione umyślnie
 3. wykształcenie średnie i co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku
 4. obsługa komputera,znajomość pakietu MS Office
 5. doświadczenie związane z żywieniem lub dietetyką albo wykształcenie gastronomiczne
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku
 7. wysoka kultura osobista, komunikatywność
 8. obowiązkowość, odpowiedzialność, systematyczność, staranność, rzetelność, dyspozycyjność
 9. znajomość programów SIO, e-dziennik będzie dodatkowym walorem
 10. atutem będzie również aktualna książeczka zdrowia na potrzeby sanitarno-epidemiologiczne.

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Obsługa sekretariatu:
  1. przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
  2. rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących,
  3. przepisywanie korespondencji oraz jej wysyłanie,
  4. przyjmowanie fax i  wiadomości poczty elektronicznej,
  5. obsługa interesantów, udzielanie informacji,
  6. zamawianie druków szkolnych,
  7. wystawianie druków i zaświadczeń.
 2. Obsługa intendentury:
  1. układanie planów żywieniowych,
  2. zakup oraz dostarczanie produktów żywnościowych,
  3. tworzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem stołówki szkolnej.
 3. Prowadzenie zbioru przepisów prawnych zewnętrznych i ogólnie obowiązujących.
 4. Właściwe zorganizowanie pracy zapewniające należyte i terminowe wykonywanie zadań
 5. Prowadzenie spraw uczniowskich:
  1. opracowywanie sprawozdań dotyczących spraw uczniowskich;
  2. wydawanie i aktualizowanie legitymacji uczniowskich oraz prowadzenie ich ewidencji;
  3. prowadzenie ksiąg uczniów;prowadzenie rejestru przyjęć do pierwszej klasy, oddziału przedszkolnego oraz rejestru obowiązku szkolnego;
  4. załatwianie spraw związanych z przyjmowaniem uczniów do szkoły i przenoszeniem uczniów do innej szkoły;
  5. przechowywanie dokumentacji uczniów  oraz innych dokumentów, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. wystawianie duplikatów świadectw.
 6. Prowadzenie książki kontroli i wizytacji.
 7. Terminowe prowadzenie sprawozdawczości w Systemie Informacji Oświatowej.
 8. Obsługa programu e-dziennik.
 9. Wykonywanie innych zadań i prac dotyczących życia szkoły zleconych przez dyrektora szkoły.
 10. Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV
 • list motywacyjny
 • świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż /kopie/
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie /kopie/
 • oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o stanie zdrowia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1

 

Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać  w terminie do 15.12.2022 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie w godz. 9:00 do 14:00.  

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Nabór na stanowisko sekretarka/intendent”. 

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy

kwalifikacyjnej. Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone.

 

Treść ogłoszenia o naborze wraz z klauzulą informacyjną. (format pliku: PDF, rozmiar: 102 kB)