Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2009-2017 r. Jednym z warunków do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS, a także na rehabilitację może zostać skierowane dziecko, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny. Do wniosku obligatoryjnie powinny zostać dołączone:

  • formularz z dodatkową informacją o stanie zdrowia dziecka,
  • formularz dotyczący informacji podawanych w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której danej dotyczą,
  • oświadczenia rodzica/opiekuna dotyczącego zgody na udzielenie wszelkiej pomocy przedmedycznej i medycznej w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w trakcie podróży na turnus rehabilitacyjny do CRR KRUS oraz w drodze powrotnej.

(wszystkie druki do pobrania na stronie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Rolniczego).

Wypełniony wniosek o rehabilitację leczniczą/turnus regeneracyjny wraz z ww. formularzami należy złożyć w placówce KRUS właściwej ze względu ma miejsce zamieszkania rolnika w terminie do 07 czerwca 2024 r.

Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału lub placówki terenowej KRUS. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną, indywidualny program rehabilitacyjny oraz opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w rozpowszechnieniu informacji o letnich turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci rolników, poprzez wywieszenie i udostępnienie w  mediach społecznościowych załączonego plakatu informacyjnego.

 

Załącznik:

Plakat informacyjny o turnusach rehabilitacyjnych. (plik PDF, rozmiar: 250 kB)