Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza konkurs na wyłonienie składu „Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego".

 

Kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego mogą zgłaszać działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

  • Młodzieżowe Rady Gmin.
  • Młodzieżowe Rady Miast.
  • Młodzieżowe Rady Powiatów.
  • Samorządy uczniowskie i studenckie.
  • Organizacje pozarządowe pracujące z młodzieżą lub na jej rzecz.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 kwietnia 2024 roku na „Formularzu zgłoszenia kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Do formularza należy dołączyć wymagane zgody i oświadczenia.

Jeden podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Młodzieżowego Sejmiku, przy czym miejscem zamieszkania kandydata jest powiat, na terenie którego działa podmiot zgłaszający lub województwo warmińsko-mazurskie.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego będzie ciałem kolegialnym o charakterze inicjatywnym, konsultacyjno-doradczym i wnioskodawczym dla głównie organów samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, złożonym z przedstawicieli młodzieży reprezentujących różne części województwa warmińsko-mazurskiego. Będzie stanowił forum dyskusji i wymiany doświadczeń, a także integracji środowisk młodzieżowych.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozwoli młodzieży realnie uczestniczyć w życiu społecznym regionalnej wspólnoty, zgłaszać swoje pomysły, opinie, realizować inicjatywy na rzecz młodzieży.