Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady sześćdziesiątej dziewiątej (LXIX) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 29 września 2023 roku o godzinie 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. - opinia, dyskusja, głosowanie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (nr ewidencyjny 181, o powierzchni 230 m², obręb Jonkowo) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Węgajty, nr ewidencyjny 12, o powierzchni 2600m²) - opinia, dyskusja, głosowanie..
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Węgajty, nr ewidencyjny 11/36 o powierzchni 1,42 ha) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (Jonkowo nr ewidencyjny 59/9, powierzchnia 620 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (obręb Łomy, nr ewidencyjny 157/4, powierzchnia 1308 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (obręb Łomy, nr ewidencyjny 157/3, powierzchnia 1768 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo. (nr ewidencyjny 352/4 obręb Jonkowo, powierzchnia 38m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.(numerem ewidencyjnym 11/13, obręb Jonkowo o powierzchni 185 m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warkały i Giedajty - opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowe Kawkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/212/2020 Rady Gminy Jonkowo w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn poprzez wyłączenie części terenów nieskanalizowanych przynależnych do Gmin Barczewo i Dywity oraz włączenia terenów skanalizowanych przynależnych do Gminy Purda - opinia, dyskusja, głosowanie.
 20. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 21. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad.