Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 29 września 2023 r.  które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Ponowne podjęcie tematu w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr 167/51 i 167/52 obręb Gutkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Warkały i Giedajty.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenu położonego w obrębie geodezyjnym Nowe Kawkowo.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Łomy, nr ewidencyjny 157/4, pow. 1308 m²).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (obręb Łomy, nr ewidencyjny 157/3, pow. 1768 m²).
 9. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (nr ewidencyjny 352/4 obręb Jonkowo, pow. 38m²).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. (pod numerem ewidencyjnym 11/13, obręb Jonkowo o powierzchni 185 m²).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Węgajty, nr ewidencyjny 11/36 o powierzchni 1,42 ha)
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (obręb Węgajty, nr ewidencyjny 12, o powierzchni 2600m²)
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawca, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (Jonkowo nr ewidencyjny 59/9, powierzchnia 620 m²)
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/212/2020 Rady Gminy Jonkowo w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jonkowo.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Olsztyn przy realizacji zadania polegającego na zmianie obszaru i granic aglomeracji Olsztyn poprzez wyłączenie części terenów nieskanalizowanych przynależnych do Gmin Barczewo i Dywity oraz włączenia terenów skanalizowanych przynależnych do Gminy Purda.
 16. Zaopiniowanie podania w sprawie chęci zakupu części działki drogowej (ok. 320 m² nr ewidencyjny 201/18 obręb Gutkowo).
 17. Podjęcie tematu w sprawie pisma Mieszkańca Nowego Kawkowa dot. wykoszenia drogi gminnej zlokalizowanej w Nowym Kawkowie.
 18. Przyjęcie protokołu z posiedzenia komisji.
 19. Sprawy różne.
 20. Zamknięcie posiedzenia.