Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński informuje o posiedzeniu komisji w dniu 29 marca 2021 roku (poniedziałek) o godzinie 9:00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie podania Pani Sołtys i Rady Sołeckiej Jonkowa w sprawie postawienia znaków zakazu parkowania na ulicach (wyjazd w teren).
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (wyjazd w teren miejscowość Pupki). Działka nr ew. 25/1 pow. 3993 m² .
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości, działka nr ew. 91/61 pow. 0,1100 ha obręb Warkały na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej (wyjazd w teren).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości, działka nr ew. 91/63 pow. 0,0988 ha oraz, działka nr ew. 91/64 o pow. 0,0289 ha obręb Warkały na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej (wyjazd w teren).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w części budynku nr 4 w miejscowości Bałąg, z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony, działka nr ew. 8/1 obręb Wołowno.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w części budynku nr 4 w miejscowości Bałąg, z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony, działka nr ew. 8/1 obręb Wołowno.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w części budynku nr 40 w miejscowości Szałstry na czas nieokreślony, działka nr ew. 104/11 obręb Szałstry.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest te samo pomieszczenie na okres 10 lat. Najem dotyczy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na działce nr ew. 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo.
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest te samo pomieszczenie na okres 10 lat. Najem dotyczy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na działce nr ew. 39/25 obręb Jonkowo.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest te samo pomieszczenie na okres 10 lat. Najem dotyczy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na działce nr ew. 230/11 obręb Łomy.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy działki położonej w obrębie geodezyjnym Stare Kawkowo nr ew. 161/4.
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Jonkowo nr ew. 168/1.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Jonkowo nr ew. 168/1.
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Jonkowo nr ew. 4/6.
 17. Zaopiniowanie podania w sprawie zamiany działek o nr ew. 74/2 o pow. 1000 m², położonej w obrębie Wilimowo, na części działki o nr ew. 70 o pow. 12,95 ha.
 18. Zaopiniowanie podania w sprawie wykupu części działki 77/70 położonej w obrębie Jonkowa, w celu utworzenia zjazdu z ul. Różanej na ul. Ks. J. Hanowskiego.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2021 roku”.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo. (działka nr ew. 72 pow. 2436 m² obręb Gutkowo.
 21. Zaopiniowanie podań o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Jonkowo, działki o nr 194/15, 194/17, 194/18, 194/19, 194/20, 194/21, 194/22, 194/23, 77/70, 77/71, 77/72, 77/67, 77/69, 77/68.
 22. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Giedajty obejmującego, działki nr 179/27, 179/28, 179/29, 179/44.
 23. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Jonkowo działek o nr 72/6, 72/16, 72/17 położonych w obrębie Giedajty.
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji nr 2/2021 roku.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.