W związku z brakiem quorum na posiedzeniu Komisji Gospodarki w dniu 29 marca 2021 roku przewodniczący Komisji, Lech Przegaliński, informuje o zwołaniu kolejnego posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 9 kwietnia 2021 roku (piątek) o godzinie 9:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy.

 Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Głosowanie w sprawie podania Pani Sołtys i Rady Sołeckiej Jonkowa w sprawie postawienia znaków zakazu parkowania na ulicach w Jonkowie.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (wyjazd w teren – miejscowość Pupki, działka o nr ewidencyjnym  25/1, pow. 3993m², Pani Joanna Barchetto).      
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości dz. o nr ewidencyjnym 91/61, pow. 0,1100 ha obręb Warkały na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej (Borkowscy Franciszka i Zbigniew – wyjazd w teren).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie własności nieruchomości dz. o nr ewidencyjnym 91/63, pow. 0,0988 ha oraz o nr ewidencyjnym 91/64 o pow. 0,0289 ha obręb Warkały na rzecz Gminy Jonkowo tytułem rozliczenia przysługującej Gminie opłaty adiacenckiej (Borkowska Franciszka – wyjazd w teren).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w części budynku nr 4 w miejscowości Bałąg, z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony, dz. o nr ewidencyjnym 8/1 obręb Wołowno (podanie Państwa Szymczuk Bożena i Mariusz).
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w części budynku nr 4 w miejscowości Bałąg, z dotychczasowym najemcą na czas nieokreślony, dz. o nr ewidencyjnym 8/1 obręb Wołowno (podanie Pani Górajczyk Katarzyny).
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w części budynku nr 40 w miejscowości Szałstry na czas nieokreślony, dz. o nr ewidencyjnym 104/11 obręb Szałstry (podanie Pani Zarzyckiej Ireny).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest te samo pomieszczenie na okres 10 lat. Najem dotyczy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na dz. o nr ewidencyjnym 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo (podanie Pani Górzec Marty).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest te samo pomieszczenie na okres 10 lat. Najem dotyczy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na dz. o nr ewidencyjnym 39/25 obręb Jonkowo (podanie Pana Walkiewicz Tomasza).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu pomieszczenia gospodarczego z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest te samo pomieszczenie na okres 10 lat. Najem dotyczy pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na dz. o nr ewidencyjnym 230/11 obręb Łomy (podanie Pani Piotrowskiej Krystyny).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy działki położonej w obrębie geodezyjnym Stare Kawkowo  nr ewidencyjnym 161/4 (podanie Pana Majcher Waldemara).
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Jonkowo  nr ewidencyjnym 168/1 (podanie Pani Kieda Danuty).
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Jonkowo  nr ewidencyjnym 168/1 (podanie Pana Ewertowskiego Jerzego).
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości. Dzierżawa dotyczy części działki położonej w obrębie geodezyjnym Jonkowo  nr ewidencyjnym 4/6 (podanie Pana Szeniawskiego Jacka).
 17. Zaopiniowanie podania Państwa Anny i Roberta Szewczyk w sprawie zamiany działek o nr ewidencyjnym 74/2 o pow. 1000m², położonej w obrębie Wilimowo, na część działki o nr ewidencyjnym 70 o pow. 12,95 ha stanowiącej własność Państwa Szewczyk.
 18. Zaopiniowanie podania Pana Macieja Tomasza w sprawie wykupu części działki 77/70 położonej w obrębie Jonkowo, w celu utworzenia zjazdu z ul. Różanej na ul. Ks. J. Hanowskiego.
 19. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2021 roku”.
 20. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody  na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (dz. o nr ewidencyjnym 72 pow. 2436m² obręb Gutkowo, dotyczy Pana Mirosława Łachacza).
 21. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo (sprawa dotyczy podań złożonych przez Pana Kazimierza Grabkowskiego, Pana Macieja Tomasza i Państwa Anny i Jacka Zająców).
 22. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Giedajty obejmującego dz. nr 179/27, 179/28, 179/29 i 179/44 (dotyczy podania Pana Bohdana Ludwiczak).
 23. Zaopiniowanie podania w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Jonkowo działek o nr ewidencyjnym 72/6, 72/16 i 72/17 położonych w obrębie Giedajty (podanie Pani Izabeli Ossowskiej – Rożen oraz Pana Piotra Rożen).
 24. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji nr 2/2021.               
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie posiedzenia.