Przewodniczący Komisji Gospodarki, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu komisji w dniu 25 lutego 2021 roku. Początek posiedzenia o godzinie 7:30 w sali sesyjnej w Urzędzie Gminy w Jonkowie. 

 

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze komunalizacji (dz. nr 152/5 obręb Jonkowo)
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawiewyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (dz. nr 156/24obręb Łomy).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dz. nr 201/37 obręb Gutkowo).
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/25 obręb Jonkowo)
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 135/7 obręb Mątki)
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 230/11 obręb Łomy).
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo).
 11. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo).
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 161/8 obręb Jonkowo).
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 230/11 obręb Łomy)
 14. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo.
 15. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (dz. nr 165/5 obręb Jonkowo).
 16. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (dz. nr. 40/4 obręb Godki).
 17. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na drodze wewnętrznej w miejscowości Warkały (dz. nr 91/47).
 18. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej nr 157004N na terenie Gminy Jonkowo w miejscowościach Wrzesina, Porbady.
 19. Zaopiniowanie podania Pani Joanny Barchetto w sprawie sprzedaży działki o nr ew. 25/1, obręb Pupki.
 20. Zaopiniowanie podania Pana Krzysztofa Bartkowskiego w sprawie przejęcia na rzecz Gminy Jonkowo dz. o nr ew. 63/49 obręb Giedajty, tytułem rozliczenia opłaty adiacenckiej.
 21. Zaopiniowanie podania Sołtysa Jonkowa i Rady Sołeckiej w sprawie postawienia znaków zakazu parkowania na ulicach w Jonkowie.
 22. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
 23. Sprawy różne.
 24. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować do sekretariatu Rady Gminy.