Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt poinformować o obradach XXX sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 28 stycznia 2021 roku o godzinie 12:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Spotkanie z przedstawicielem z Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie COVID-19.
 6. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 7. Zapytania mieszkańców do Wójta.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033 -opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Jonkowo na rok 2021 -opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Raport odczytany przez Wójta z przebiegu konsultacji społecznych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 129/1 obręb Wrzesina)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 129/1 obręb Wrzesina)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 475/33 obręb Jonkowo)
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 39/26 i 38/1 obręb Jonkowo)
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (dz. nr 161/8 obręb Jonkowo)
 16. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie obrad.

 Z uwagi na panującą pandemię zapytania do Wójta Gminy lub Radnych proszę kierować do sekretariatu Rady Gminy.