Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Aneta Terlikowska-Kuchta, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 24 maja 2024 r, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 10:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Jonkowo.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
  6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Jonkowo.
  7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Gminy Jonkowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.