Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie Komisji Budżetowej na dzień 28 marca 2024 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 11:30.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024 rok.
 6. Zaopiniowanie pisma Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzesinie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2024 roku”
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zwolnienia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jonkowie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Jonkowo.
 10. Przyjęcie protokołu z Komisji Budżetowej.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie posiedzenia.