Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 28 marca 2024 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie raportu z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii dla Gminy Jonkowo z 2023 r.
  5. Omówienie Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2023 rok.
  6. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie za 2023 rok.
  7. Przyjęcie protokołu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.