Wójt Gminy Jonkowo ogłasza się nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Jonkowo na stanowisko inspektor do spraw funduszy zewnętrznych / starszy inspektor do spraw funduszy zewnętrznych.

 

Opis stanowiska:

Stanowisko pracy: inspektor do spraw funduszy zewnętrznych / starszy inspektor do spraw funduszy zewnętrznych.

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Jonkowie ul. Klonowa 2; 11-042 Jonkowo.

Rodzaj wykonywanej pracy: praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024 r.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, lub spełnienie wymogów określonych w art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. wykształcenie:
  • inspektor – wyższe i co najmniej 3 lata stażu pracy,
  • starszy inspektor- wyższe i co najmniej 4 lata stażu pracy,
 1. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 2. nieposzlakowana opinia,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 5. prawo jazdy kategorii B.

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wymagań niezbędnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

Terminy:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. funduszy zewnętrznych / Starszy inspektor ds. funduszy zewnętrznych  Nr oferty: OG.2110.4.2024w terminie do dnia 25 czerwca 2024 r. do godz. 14:00 w biurze podawczym Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2  (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki i linki:

Zarządzenie nr 102/2024 Wójta Gminy Jonkowo z dnia 12 czerwca 2024 r. wraz z pełną informacją o naborze. (format pliku: PDF, rozmiar: 224 kB)

Strona Biuletynu Informacji Publicznej z wymaganymi załącznikami dla kandydata.