Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji konkursu na najlepszych sportowców, trenerów  i działaczy sportowych Powiatu Olsztyńskiego za wybitne osiągnięcia sportowe i osiągnięcia w działalności sportowej w 2022 roku.

 

Zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do uchwały Nr IX/140/2019 Rady Powiatu w Olsztynie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, nagrody i wyróżnienia mogą być przyznane zawodnikom biorącym udział we współzawodnictwie sportowym w danej dziedzinie sportu, zgodnie z przepisami odpowiedniego związku sportowego, którzy:

 • brali udział w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Europy;
 • zajęli medalowe miejsca w mistrzostwach Polski lub innych zawodach w randze mistrzostw Polski;
 • zajęli medalowe miejsca w innych międzynarodowych zawodach sportowych;
 • zostali zakwalifikowani do kadry narodowej w danej dyscyplinie sportu;
 • ustanowili rekord Świata, Europy lub Polski;
 • osiągnęli wysoki wynik sportowy o niewymiernym charakterze np. rejs żeglarski dookoła świata lub zdobycie trudnego szczytu górskiego;
 • zajęli medalowe miejsca w Mistrzostwach Województwa Warmińsko – Mazurskiego w zawodach organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe w dyscyplinach, które wymagały eliminacji gminnych, powiatowych, rejonowych i regionalnych.

Tytuł „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego" może być przyznany w każdym roku jednej osobie, która osiągnęła najwyższy wynik sportowy w danej kategorii:

 • dzieci w wieku do lat 13;
 • młodzież w wieku 14 – 18 lat;
 • kategoria open – powyżej osiemnastego roku życia;
 • osoby niepełnosprawne.

Wyróżnienia mogą być przyznawane:

 1. wychowankom specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, którzy brali udział oraz zajęli medalowe miejsca w imprezach sportowych różnego szczebla.
  Wnioski o przyznanie wyróżnienia składa dyrektor specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego z zastrzeżeniem, że może zgłosić nie więcej niż pięciu kandydatów do przyznania wyróżnienia.
 1. trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.
  Tytuł „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego" przyznaje się w każdym roku jednej osobie, która prowadząc szkolenia doprowadziła zawodników do osiągania najwyższych wyników sportowych w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.
 1. trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.
  Tytuł „Zasłużony dla Sportu” przyznaje się w każdym roku jednej osobie, która jako trener, działacz klubu sportowego, promotor sportu lub organizator zawodów sportowych  przyczyniła się do osiągnięcia wysokich wyników sportowych przez zawodników zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego oraz popularyzacji sportu i krzewieniu kultury fizycznej na terenie powiatu. Tytuł „Zasłużony dla Sportu” jedna osoba może otrzymać tylko jeden raz.

Wnioski o przyznanie nagród i wyróżnień mogą składać: kluby sportowe działające na terenie powiatu olsztyńskiego lub zrzeszające zawodników stale zamieszkałych na terenie powiatu olsztyńskiego, Starosta Olsztyński, radni Rady Powiatu w Olsztynie, właściwe związki sportowe.

Wnioskodawca może zgłosić:

 • jednego kandydata w danej kategorii do tytułu „Sportowiec Roku Powiatu Olsztyńskiego";
 • jednego kandydata do tytułu „Trener Roku Powiatu Olsztyńskiego”;
 • jednego kandydata do tytułu „Zasłużony dla Sportu”;
 • nie więcej niż dwóch kandydatów w danej kategorii do przyznania wyróżnienia za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

Wnioski o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięcia sportowe w roku 2022 należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie w terminie do dnia do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data wpływu wniosku do Urzędu).

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające osiągnięcie wysokich wyników sportowych lub osiągnięć w działalności sportowej (kopie dyplomów, zaświadczeń, medali, itp.).

W razie stwierdzenia we wniosku braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku:

 • złożenia po terminie,
 • niespełnienia warunków, o których mowa w § 5 (dotyczy udziału i osiągnięć w imprezach i wydarzeniach sportowych),
 • cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę lub pisemnej rezygnacji kandydata,
 • złożenia wniosku przez podmiot nieuprawniony,
 • braków formalnych, jeżeli nie usunięto ich w wyznaczonym terminie.