Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Janina Tyburska, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 15 lipca 2020 roku na godzinę 7:30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Omówienie realizacji funduszu sołeckiego za 2019 rok.
  4. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok.
  5. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia/ nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo za 2019 rok z tytułu wykonania budżetu.
  6. Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jonkowo.
  7. Zatwierdzenie protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamkniecie posiedzenia.