Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 4 czerwca 2020 roku (czwartek) na godzinę 8.00, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
 3. Omówienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo w 2019 roku oraz sprawozdanie z działalności zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie za 2019 rok.
 4. Omówienie sprawozdania z realizacji gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla Gminy Jonkowo w latach 2017-2019 i sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Jonkowie w latach 2017-2019 oraz sprawozdanie z działalności Świetlicy Socjoterapeutycznej w Szałstrach za rok 2019.
 5. Omówienie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jonkowie za rok 2019.
 6. Omówienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2019 wraz z potrzebami na rok 2020 i 2021.
 7. Omówienie Rocznej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Gminy Jonkowo.
 8. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok.
 9. Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie w celu przedstawienia restrukturyzacji gminnych bibliotek publicznych.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Jonkowo do realizacji zadania „Budowa siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie” oraz zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok środków finansowych na realizacje pierwszego etapu (przygotowanie koncepcji architektonicznej) tego zadania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamkniecie posiedzenia.