Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, informuje o posiedzeniu członków komisji  w dniu 14.05.2021 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 8:00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie w formie darowizny nieruchomości niezabudowanych na rzecz Gminy Jonkowo (obręb Giedajty , działka o nr. 72/6 o pow. 277 m2, 72/16 o pow.1440 m2, 72/17 o pow.582 m2).
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny nr 4 o pow. 37.82 m2 , działka nr ew.161/4 o pow. 900 m2, obręb Jonkowo).
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (lokal mieszkalny o pow. 37,82 m2, działka nr ew. 8/1 o pow. 3404 m2, obręb Wołowno).
 7. Zaopiniowanie podania i projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Jonkowo (działka nr ew. 143 o pow. 3800 m2, obręb Wołowno).
 8. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynku świetlicy wiejskiej we wsi Stękiny.
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 49/15 o pow. 3353 m2, obręb Stękiny, na rzecz Gminy Jonkowo.
 10. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Łomy .
 11. Przyjęcie protokołu nr 4/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju z dnia 9.04.2021r.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

 Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować elektronicznie lub telefonicznie do sekretariatu Rady Gminy.