Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, informuje o posiedzeniu członków komisji w dniu 25 lutego 2021 roku  o godzinie 10.45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

 

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego porozumienia międzygminnego w zakresie powierzenia Gminie Jonkowo częściowej realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2021-2028”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

Z uwagi na panującą pandemię zapytania do członków Komisji prosimy kierować do sekretariatu Rady Gminy.