Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, informuje o obradach XXIX sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 30.12.2020 roku o godzinie 12:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta.
 6. Zapytania mieszkańców do Wójta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Budżetu Gminy Jonkowo na rok 2020 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2021-2033 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Budżetu na 2021 rok - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu oraz sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Jonkowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Jonkowo na lata 2021-2025.” - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości uczestniczenia w sesji. Przebieg obrad będzie transmitowany na żywo w kanale Youtube. Zapytania i ewentualne wnioski do Wójta Gminy Jonkowo prosimy kierować na sekretariat Rady Gminy Jonkowo.