Przewodniczący Rady Gminy, Sławomir Wydymus, ma zaszczyt zaprosić na obrady siedemdziesiątej drugiej (LXXII) sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się 28 grudnia 2023 roku o godz.12:15 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Jonkowo.
 5. Zapytania Radnych i Sołtysów do Wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania Mieszkańców do Wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023 r. - opinia, dyskusja, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2024-2031 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku - opinia, dyskusja, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jonkowo na 2023 rok - opinia, dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Zmiany uchwały Nr LIII/ 432/2022 Rady Gminy Jonkowo z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmienionej uchwałą nr LXVI/522/2023 Rady Gminy Jonkowo z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Jonkowo do roku 2030 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Jonkowo do indywidualnego określania warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych - opinia, dyskusja, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo - opinia, dyskusja, głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (część działki nr 141/56, obręb Jonkowo, o powierzchni 300m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. (część działki nr 139/21 obręb Jonkowo, o powierzchni 105m²) - opinia, dyskusja, głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem
  „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - dyskusja, opinia, głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 - opinia, dyskusja, głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Preliminarza wydatków na realizację zadań i wielkość środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024 stanowiących załącznik nr 3 do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025.” - opinia, dyskusja, głosowanie.
 20. Sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad.