Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie na dzień 28 grudnia 2023 r., które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 11:30.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Przyjęcia Preliminarza wydatków na realizację zadań i wielkość środków finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024 stanowiących załącznik nr 3 do „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022- 2025.”
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
  7. Przyjęcie protokołu.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.