Dostępne już jest wsparcie dla organizacji pozarządowych polegające na przekazaniu z wyprzedzeniem organizacjom pozarządowym środków (w EUR) na pokrycie wydatków kwalifikowalnych w projektach Interreg, w części odpowiadającej dofinansowaniu projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), które co do zasady wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc dotyczy tych podmiotów, które zgłaszają problemy z płynnością finansową przy realizacji przedsięwzięć i mają potrzebę zaliczkowania.

Wsparcie ma formę  zwrotną, tj. po uzyskaniu refundacji EFRR w ramach projektu z programu Interreg, beneficjent zwraca wcześniej pozyskane z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wsparcie na prefinansowanie projektu. Wsparcie nie jest oprocentowane i stanowi pomoc de minimis.

Warto podkreślić, że jest to niezwykle oczekiwane rozwiązanie dla instytucji z sektora NGO, które wielokrotnie zgłaszały problemy z płynnością finansową przy realizacji projektów i potrzebę zaliczkowania. Celem inicjatywy jest zwiększenie udziału tzw. 3 sektora w programach Interreg.

Wnioski o przyznanie wsparcia finansowego, podpisane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym należy składać elektronicznie na adres Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP:

Więcej informacji znajdziemy na stronie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej RP