WYKAZ STOWARZYSZEŃ DZIAŁAJĄCYCH W GMINIE JONKOWO

Stowarzyszenie “WĘGAJTY”

Węgajty 18, 11-042 Jonkowo 

 

Strony internetowe i adresy e-mail:

 • www.teatrwegajty.art.pl 
 • www.wegajty.pl
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Nr KRS: 0000020919

Zakres działań statutowych:

 1. Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego.
 2. Działalność na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania.
 3. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz idea równości wszystkich członków społeczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniom. Do aktywności stowarzyszenia w tym obszarze należy:
  1. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
  4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej,
  5. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych-działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  7. działalność na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
  8. działalność na rzecz mniejszości narodowych oraz języka regionalnego,
  9. działalność na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 4. Działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez:
  1. działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony,
  2. dziedzictwa przyrodniczego,
  3. działalność na rzecz upowszechnienia i ochrony praw konsumentów,
  4. działalność na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa,
  5. cele związane z integracją europejską i współpracą między organizacjami pozarządowymi.

 

"RĘKĄ DZIEŁO" Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne

Godki 21, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000178604

Zakres działań statutowych:

 1.  Promowanie i wzmacnianie regionalnej twórczości.
 2. Ochrona środowiska - ekologia.
 3. Edukacja i szkolenia.
 4. Działania na rzecz integracji społecznej.
 5. Przeciwdziałanie bezrobociu i patologii powodowanej ubóstwem.
 6. Samoobrona społeczna.

 

Stowarzyszenie “SZAŁSTRY”

Szałstry 7, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000294787

Zakres działań statutowych:

 1. Działanie na rzecz rozwoju społecznego, edukacyjnego, kulturalnego i gospodarczego wsi szałstry oraz wspieranie działalności świetlicy socjoterapeutycznej “szuwarek” poprzez realizację zadań w zakresie:
  • propagowania idei społeczeństwa obywatelskiego,
  • inspirowania różnych form działalności mieszkańców w dziedzinie kultury, kultury fizycznej i sportu, pomocy społecznej, oświaty i wychowania.
 2. Ochrona zabytków, pamiątek historycznych i kulturowych.
 3. Popieranie badań historycznych i naukowych związanych z przeszłością wsi szałstry i regionu.

 

Stowarzyszenie “ZIELONA GMINA”

Pupki 43, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000105615

Zakres działań statutowych:

 1. Ochrona naturalnego środowiska i walorów przyrodniczokrajobrazowych gminy jonkowo i jej okolic.
 2. Propagowanie idei ochrony środowiska, zdrowia i ekologii.
 3. Promowanie i wdrażanie technologii proekologicznych.
 4. Działanie na rzecz rozwoju gospodarczego w harmonii ze środowiskiem naturalnym gminy jonkowo i jej okolic.
 5. Wychowanie, edukacja i terapia dzieci i młodzieży w harmonii ze środowiskiem naturalnym.
 6. Działanie na rzecz ochrony zwierząt domowych i dzikich.
 7. Promowanie i rozwijanie działań artystycznych w lokalnych środowiskach.
 8. Prowadzenie działań edukacyjnych i promowanie edukacji dorosłych.
 9. Przeciwdziałanie bezrobociu na terenie gminy i aktywizacja zawodowa.
 10. Działania na rzecz kobiet mieszkających na wsi.
 11. Planowanie i budowanie współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw i instytucji państwowych.
 12. Działanie na rzecz wspierania rozwoju i integracji osób niepełnosprawnych.
 13. Prowadzenie działań na rzecz integracji społecznych, lokalnych.
 14. Ochrona dziedzictwa kulturowego i historycznego.

 

Fundacja Lawendowe Muzeum Żywe im. Jacka Olędzkiego

Nowe Kawkowo 11A, 11-042 Jonkowo

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Nr KRS: 0000505936

Zakres działań statutowych:

 1. Ochrona dziedzictwa kulturowego, wspieranie kultury ludowej i artystycznej.
 2. Upowszechnianie wiedzy z dziedziny etnografii i antropologii kultury, ze szczególnym uwzględnieniem myśli i dorobku jakca olędzkiego.
 3. Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć oraz projektów lokalnych służących powstawaniu i rozwojowi kultury, sztuki i nauki, tradycyjnych rzemiosł, twórczości ludowej i artystycznej.
 4. Upowszechnianie wiedzy o ziołach ze szczególnym uwzględnieniem lawendy.
 5. Inicjowanie, wspieranie i promocja ludowej twórczości lokalnej, ziołolecznictwa i dawych technik rzemieślniczych, produktów lokalnych i regionalnych.
 6. Pomoc lokalnej społeczności w rozpowszechnianiu wytworów artystycznych, etnograficznych i rzemieśliczych.
 7. Inicjowanie i wspieranie projektów skupionych na ochronie dziedzictwa przyrodniczego i ochronie przyrody, będącej istotnym elementem kontekstu kulturowego wspólnoty lokalnej.
 8. Inicjowanie i wspieranie współpracy interdyscyplinarnej między środowiskami naukowymi, artystycznymi i ekologicznymi.
 9. Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw lokalnych.
 10. Promocja rolnictwa przyjaznego dla środowiska ze szczególnym uwzględnieniem zasad rolctwa organicznego, biodynamicznego, promocja technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i alternatywnych.
 11. Ochrona i promocja zdrowia.
 12. Głęboka ekologia, ochrona praw zwierząt, oraz dziedzictwa przyrodniczego.
 13. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

 

Klub sportowy 2010 Wrzesina

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.
 2. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych i sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
 4. Organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej i kulturalnej wśród mieszkańców gminy.
 5. Tworzenie warunków do szkolenia młodzieży i dorosłych utalentowanych sportowo.
 6. Rozbudowa i konserwacja bazy sportowo-rekreacyjnej.
 7. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie kultury fizycznej.
 8. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej.
 9. Utrzymanie i rozwój działających sekcji sportowych.

 

Akademia Sportowa “AS”

ul. Walentego Barczewskiego 1/14, 10-061 Olsztyn

 

Adres e-mail:

 •  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez:
  • organizowanie i rozwijanie procesu szkolenia gry w piłkę nożną oraz innych dyscyplin sportu i rekreacji ruchowej,
  • propagowanie i popularyzacja piłki nożnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • dążenie do objęcia swoją działalnością największej grupy osób,
  • stałe podnoszenie poziomu sportowego, doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej członków stowarzyszenia,
  • integracja środowiska wiejskiego poprzez organizowanie wspólnych imprez sportowych,
  • pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między organizacjami o takim samym lub podobnym profilu działania,
  • szkolenie dzieci i młodzieży.

 

Gminno-Ludowy Klub Sportowy w Jonkowie

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy.
 2. Rozwijanie zainteresowań kulturalnych i sportowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych i kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
 4. Organizowanie i upowszechnianie działalności sportowej i kulturalnej wśród mieszkańców gminy.
 5. Tworzenie warunków do szkolenia młodzieży i dorosłych utalentowanych sportowo.
 6. Rozbudowa i konserwacja bazy sportowo-rekreacyjnej.
 7. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie kultury fizycznej.
 8. Sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej.
 9. Utrzymanie i rozwój działających sekcji sportowych.

 

UKS Akademia Sztuk Walki Jonkowo

11-041 Olsztyn, ul. Poranna 8a/6a

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. Organizowanie zajęć sportowych dla dzieci oraz młodzieży.
 2. Organizowanie i uczestniczenie w imprezach sportowych i rekreacyjnych, w tym wyjazdowych.
 3. Doskonalenie członków klubu i kadry trenersko-instruktorskiej.
 4. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie wśród członków klubu wysokich wartości moralnych.
 5. Organizowanie pokazów, szkoleń, kursów oraz inncyh imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym w kraju i zagranicą oraz uczestniczenie w nich.
 6. Organizowanie sportowych obozów, kolonii i zimowisk, wycieczek oraz innych form sportowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
 7. Tworzenie różnorodnych sekcji sportowych.
 8. Realizacja zadań określonych uchwałami władz klubu.
 9. Wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów oraz innych materiałów propagandowych i informacyjnych.
 10. Współdziałanie z instytucjami kultury oraz organizowanie imprez artystycznych i kulturalnych.

 

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Klub Sportowy Jonkovia


 

Warmińskie Stowarzyszenie Strzeleckie Jonkowo

11-042 Jonkowo, ul.Słoneczna 2

 

Adres e-mail:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zakres działań statutowych:

 1. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa
 2. Stworzenie członkom stowarzyszenia odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa poprzez zapewnienie im:
  • Bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa.
  • Opieki trenerskiej i prawnej.
  • Właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych.
 3. Prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków stowarzyszenia i innych osób.
 4. Organizowanie zawodów i imprez strzeleckich.
 5. Szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków stowarzyszenia.
 6. Szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem broni palnej albo używających jej w pracy zawodowej.
 7. Współpraca z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania.
 8. Podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.

Hufiec Warmiński ZHP im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

 • 10-104 Olsztyn, ul. 11 listopada 4/11

 

Adres e-mail:

 

Zakres działań statutowych:

 1. Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć plastycznych, muzycznych, sportowych
 2. Organizowanie wycieczek, biwaków, rajdów
 3. Działalność ekologiczna
 4. Działalność charytatywna
 5. Działalność patriotyczna

 

Ochotnicza straż pożarna: Jonkowo, Wrzesina, Mątki, Szałstry

Jonkowo, Mątki, Wrzesina, Szałstry

Zakres działań statutowych:

 1. Zapobieganie pożarom.
 2. Udział w akcjach ratowniczych w czasie pożaru, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
 3. Informowanie ludności o zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposoby ochrony przed nimi.
 4. Rozwijanie wśród członków osp kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej.
 5. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
 6. Działania na rzecz ochrony środowiska oraz działania związane z promocją zdrowia.
 7. Rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, historii, tradycji, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.