Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I (pierwszy) Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), działające na terenie Gminy Jonkowo w roku 2024.

 

Priorytetowe obszary współpracy w 2024 roku: 

  • Priorytet 1: Działania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
  • Priorytet 2: Działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  i sportu wśród mieszkańców Gminy.
  • Priorytet 3:  Działania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
  • priorytet 4: Działania z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadań publicznych Gminy Jonkowo w 2024 roku zawiera Ogłoszenie o I Otwartym Konkursie Ofert, stanowiące Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta nr 47/2024 z dnia 28 marca 2024 roku.

 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta nr 47/2024 z dnia 28 marca 2024 roku wraz z ogłoszeniem o konkursie (Załącznik nr 1). (dokument w wersji PDF, rozmiar: 158 kB)

Oferta realizacji zadania publicznego. (dokument w wersji PDF, zawiera tabele, rozmiar: 87 kB)

Umowa o realizację zadania publicznego. (dokument w wersji PDF, zawiera tabele, rozmiar: 141 kB)

Sprawozdanie z wykonania zadania  publicznego. (dokument w wersji PDF, zawiera tabele, rozmiar: 129 kB)