Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 26.08.2021 r. (czwartek), które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 8.00.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Omówienie sprawy odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Jonkowo z pracownikiem Firmy Remondis.
 4. Omówienie sprawy Pana B.L. dotyczącej przejęcia działki drogowej wraz z przyłączami wody.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Jonkowo.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mątki.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż mienia komunalnego Gminy.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2021/2022.
 10. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie Gminy Jonkowo.
 11. Zaopiniowanie podania w sprawie sprzedaży części działki nr 247/10 położonej w miejscowości Jonkowo , stanowiącej własność Gminy Jonkowo.
 12. Zaopiniowanie podania w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazania działki nr 49/15 o pow. 3353 m2, obręb Stękiny, na rzecz Gminy Jonkowo.  ( wyjazd w teren)
 13. Zaopiniowanie pisma o wykorzystanie korytarza urbanizacji linearnej z targowiskiem w mieście Olsztyn , wniosku w sprawie zmiany pętli i trasy autobusów na terenie Gminy Jonkowo oraz wniosku w sprawie kolei aglomeracyjnej do Gutkowa.
 14. Przyjęcie protokołu nr 6/2021z posiedzenia Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju z dnia 30 czerwca 2021 r.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamknięcie posiedzenia.