Informujemy o obradach XXVII, nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Jonkowo zwołanej na wniosek Wójta Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020 roku o godzinie 7:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031 - dyskusja, głosowanie.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020 rok - dyskusja, głosowanie
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku - dyskusja, głosowanie.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczania obszaru i granic aglomeracji Jonkowo - dyskusja, głosowanie,
  8. Zamknięcie obrad.

Z uwagi na na sytuację epidemiologiczną nie będzie możliwości uczestniczenia w sesji. Przebieg sesji będzie transmitowana na żywo w kanale Youtube.