Uwaga mieszkańcy! w związku ze zmianą ustawy przez sejm rozpoczeły się kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków!

 

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)  właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Właściciele w/w instalacji zobowiązani są do  podpisania umowy z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jonkowo.

Znowelizowane przepisy dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi, nałożyły na samorządy oraz właścicieli nieruchomości nowe obowiązki, pod groźbą kar. Wójt został zobowiązany do prowadzenia cyklicznej kontroli, co najmniej raz na dwa lata, między innymi:

- posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków,

- dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na terenie naszej gminy rozpoczął się cykl kontrolny w tym przedmiocie w związku z powyższym Wójt Gminy Jonkowo zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jonkowo, które nie są przyłączone do istniejącej sieci kanalizacyjnej, o podanie do dnia 30.09.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy. pok. Nr 12,  na adres: ul. Klonowa 2, 11-042Jonkowo, bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez platformę usług administracji publicznej ePUAP informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie złoży w we wskazanym terminie stosownej informacji, zostanie przeprowadzona kontrola wykonania obowiązków.

Na podstawie art. 10 w/w ustawy: Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

 

Załączniki do pobrania:

Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (format pliku: PDF, rozmiar: 46 kB)

Wzór zgłoszenia.(plik w formacie MS Word, rozmiar: 21,2 kB)