W związku z ogłoszonym konkursem na rok 2021 przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 07.06.2021 r. do dnia 22.06.2021 r. Urząd Gminy w Jonkowie
będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację na wyżej wymieniony cel.

Dotacja obejmuje następujące zadania:

  1. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;
  2. demontaż, transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia;

Dofinansowanie powyższych działań z WFOŚiGW w Olsztynie wynosi do 40 % kosztów. Pozostałe 60% oraz zakup i montaż nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych leży po stronie właściciela nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest.

W roku bieżącym przedmiotowe wnioski mogą składać: jednostki samorządu terytorialnego i Skarb Państwa, osoby fizyczne, rolnicy, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, rodzinne ogrody działkowe, będące we władaniu Polskiego Związku Działkowców, jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi oraz spółki prawa cywilnego i handlowego.

Wnioski wraz z załącznikami (niekompletne wnioski nie będą rozpatrywane) należy składać na formularzu dostępnym w Urzędzie Gminy w Jonkowie  lub na stronie http://www.bip.jonkowo.pl w zakładce Procedury załatwiania spraw / Azbest

Wnioski złożone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Zadania zgłoszone do realizacji w roku 2021 będą realizowane pod warunkiem otrzymania przez gminę dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania w ramach zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jonkowo” oraz druki wniosku otrzymają Państwo pokoju nr 5 Urzędu Gminy Jonkowo pod nr tel. 89 670 69 17.