W związku z otrzymaniem przez Gminę Jonkowo  grantu na "Opracowanie koncepcji Smart Village dla Gminy Jonkowo”  realizowanym za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie sporządzenie koncepcji Smart Village dla Gminy Jonkowo.

 

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 24 maja 2024 roku do 07 czerwca 2024 roku w następujących formach:

  1. zbierania opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej www.jonkowo.pl;
  2. zbierania opinii z wykorzystaniem formularza, który należy dostarczyć w formie papierowej lub elektronicznej do siedziby Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2,11-042 Jonkowo;
  3. dwa spotkania konsultacyjne, które odbędą się w dniu 27 maja 2024 r. oraz 03 czerwca 2024 r.  o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo, podczas którego omówiony zostanie projekt Koncepcji Smart Village dla Gminy Jonkowo.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organizację spotkania w ustalonym terminie, dopuszcza się zmianę terminu spotkania, jak również przeprowadzenie spotkania za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zapewniających jednocześnie transmisję wizji i dźwięku.  O zmianie terminu lub formie spotkania decyduje Wójt Gminy Jonkowo w formie ogłoszenia.

Formularz konsultacyjny zostanie umieszczony na stronie internetowej www.jonkowo.pl jak również na żądanie osób zainteresowanych zostanie udostępniony w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo.

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki:

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 81/2024 z dnia 20.05.2024 r. zmieniające zarządzenie nr 77/2024 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania „Koncepcji SMART VILLAGE dla Gminy Jonkowo” (plik PDF, rozmiar: 54 kB)

Zarządzenie Wójta Gminy Jonkowo nr 77/2024 z dnia 17.05.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania „Koncepcji SMART VILLAGE dla Gminy Jonkowo” (plik PDF, rozmiar: 120 kB)