Dyrektor Przedszkola w Jonkowie ogłasza nabór na stanowisko kucharza na umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu od dnia 01.03.2021 r.

Warunki zatrudnienia:

I.forma zatrudnienia  umowa o pracę od 01.03.2021 r. (wakat);

 1. Wymiar zatrudnienia cały etat
 2. Wymagania związane ze stanowiskiem
  1. niezbędne:
   • obywatelstwo polskie;
   • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
   • minimum wykształcenie zawodowe związane z gastronomią;
   • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kucharza.
  2. dodatkowe:
   • umiejętność gotowania i przyrządzania posiłków wg jadłospisu: standardowego, bezmlecznego, bezglutenowego, zgodnego z zasadami zdrowego żywienia;
   • umiejętność obsługi urządzeń AGD;
   • umiejętność doboru odpowiednich środków do utrzymania czystości bloku żywienia;
   • pożądane cechy kandydata: sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, właściwa postawa etyczna.
  3. staż pracy: min. 2 lata na stanowisku kucharz.
 3. Zakres zadań:
  1. przygotowywanie  higienicznych posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dbanie o najwyższą ich jakość i smak;
  2. stosowanie w pracy  wymogów HCCP,  GHP (dobrej praktyki higienicznej) i GMP (dobrej praktyki produkcyjnej);
  3. uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
  4. przestrzeganie zasad technologii i estetyki przygotowywanych posiłków oraz przepisów bhp, ppoż., higieniczno-sanitarnych;
  5. mycie naczyń i sprzętu kuchennego zgodnie z obowiązującą instrukcją;
  6. utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i ubrań ochronnych;
  7. dbanie o czystości pomieszczeń kuchennych, utrzymywanie bieżącej czystości urządzeń gastronomicznych i całego bloku żywieniowego;
  8. przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnej;
 4. Wymagane dokumenty:
  1. CV, list motywacyjny;
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i umiejętności zawodowe;
  3. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kucharza;
  4. oświadczenie o pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko kucharza.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 18 lutego 2021 r. do godz.15:00. Oferty należy składać w Sekretariacie Przedszkola w Jonkowie