Dziś jest , r.
giweather joomla module

Gmina Jonkowo w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że przystępuje do realizacji projektu "Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy" w ramach programu ministerialnego "WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE".

Celem projektu jest wzmocnienie działań profilaktycznych, służących podniesieniu świadomości społecznej mieszkańców gminy Jonkowo w obszarze zjawiska przemocy w rodzinie.

Jego realizacji będą służyć następujące cele szczegółowe:

  1. Pogłębienie wiedzy przedstawicieli władz lokalnych oraz służb społecznych nt. problemu przemocy w rodzinie w gminie Jonkowo poprzez działania informacyjno-edukacyjne oraz diagnozę grup ryzyka.
  2. Poprawa funkcjonowania rodzin w gminie Jonkowo poprzez działania służące zapobieganiu powielania złych i propagowaniu prawidłowych wzorców rodzicielskich oraz nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.
  3. Zwiększenie świadomości mieszkańców gminy Jonkowo na temat przemocy w rodzinie poprzez realizację lokalnej kampanii społecznej oraz działania edukacyjne skierowane zarówno do dzieci jak i dorosłych.

Okres realizacji projektu:  maj-grudzień 2017 r.

Realizatorzy:  Gmina Jonkowo – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami.

Grupy docelowe projektu:

  • dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkoli i szkół na terenie gminy Jonkowo;
  • rodzice dzieci z terenu gminy;- rodziny, w których występuje problem przemocy w rodzinie lub które są nim zagrożone;
  • przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy, w tym m.in. władze gminy, przedstawiciele ZI, GOPS, GKRPA, policji, oświaty, służby zdrowia.

 

W sposób pośredni działania mają służyć zwiększeniu świadomości społecznej wszystkich mieszkańców, dlatego jako ostatnią grupę odbiorców należy wskazać lokalne społeczności gminy Jonkowo.

Do każdej z tych grup kierowane są działania dobrane według zdiagnozowanych potrzeb oraz dostosowane do wieku i możliwości odbiorców.

Osoby do kontaktu w sprawie realizacji projektu:

Kierownik projektu – Daria Żyro

Koordynator – Marta Cichowicz

Ul. Lipowa 11, 11-042 Jonkowo

Tel. 89 523 77 64 

Informacje o etapach realizacji projektu będą zamieszczane na stronie www.jonkowo.naszops.pl w zakładce Projekty.

20170529 03