Dziś jest , r.
giweather joomla module

Urząd Gminy w Jonkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko inspektora ds. infrastruktury drogowej w wymiarze pełnego etatu. 

Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) i trzyletni staż pracy lub średnie o profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku i pięcioletni staż pracy,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • nieposzlakowana opinia,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

  • znajomość przepisów z zakresu ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych ustawy o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania dministracyjnego, ustawy o transporcie drogowym, przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • prawo jazdy KAT B,
  • mile widziany staż pracy w administracji publicznej,
  • rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor ds. infrastruktury drogowej, Nr oferty: OG.2110.13.2018” w terminie do dnia 08 stycznia 2019r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jonkowie, ul. Klonowa 2 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Jonkowie, 11-042 Jonkowo, ul. Klonowa 2 (liczy się data wpływu do urzędu). Dokumenty złożone po wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły ogłoszenia, w tym wykaz niezbędnych dokumentów znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w załadce Ogłoszenia o naborze >>